Tag: Science

First Image of a Black Hole!

這是史上第一個黑洞影像 由事件視界望遠鏡於2019年4月10日發布 影像裡顯示電漿圍繞著一個位於M87星系的中心的超大質量黑洞 較亮的部分顯示電漿正朝我們前進 因為它是以接近光速行進朝我們前進時看起來會比較亮 遠離我們時會看起來比較暗 這叫相對論性射束效應 從這個影像科學家們可以得知影像中的電漿正在順時針繞著黑洞公轉 電漿完全繞一圈大約要兩天 在這裡我們利用1.3毫米的電磁波來觀測黑洞 無線電波 利用這頻段來成像是因為它可以更清楚的顯現事件視界周圍的影像 並且能更輕易通過星際塵埃和吸積盤達到我們的望遠鏡 M87的這個超大質量黑洞的非常活躍 意味著它不停的從高熱發亮的吸積盤上吞噬大量物質 但它也有細直的噴流在它的上下兩側在這裡顯示為藍色 被認為是由極強的磁場產生 這些噴流向外延伸出至少5000光年 而且其中一個看起幾乎是朝著我們的方向 再一次,由於相對論性射束效應在這哈伯望遠鏡的影像中我們可以看到朝這我們方向的噴流 但看不到遠離我們的 基於那噴流幾乎是正對我們 我認為我們的視角應是幾乎垂直於吸積盤 但讓我們看看我們用不同的角度會看到什麼 黑洞周圍的時空扭曲意味著...

PRMS Directories and Files

Jacob LaFontaine: OK, this presentation willfocus on the file structure and descriptions of the various files that you would have ifyou downloaded the version 4.0.1...

Universe Size Comparison 3D

سيريس (كوكب قزم)، 950 كم القمر، 3500 كم كاليستو (أحد أقمار كوكب المشتري)، 4800 كم عطارد، 4900 كم المريخ، 6800 كم الزُهرة، 12000 كم الأرض،...

The Map of Mathematics

Matematika që mësojmë në shkollë nuk i bën drejtësi mjaftueshëm fushës së matematikës. Ne shohim vetëm një kënd të saj, por matematika si tërësi është...